Potilaita ja henkilöstöä varten

Asiakaslähtöinen suunnittelu

Sairaalaa rakentaessa henkilökunnan osallistaminen suunnitteluun on keskeinen osa hankettamme.

Hoitohenkilökunta edustaa rakennushankkeen osapuolena sen toiminnan asiantuntemusta, jonka tilantarvetta varten hanke on aloitettu. Henkilökunnan esittämät hoidon toiminnalliset ja laadulliset vaatimukset ja tavoitteet ovat lähtökohta hankkeelle.

Näin myös tärkein asia, potilastyytyväisyys, paranee miellyttävän ja rauhallisen hoitoympäristön avulla.

Asiakaslähtöisen suunnittelun tavoitteena on

 • osallistaa henkilöstö tilojen suunnitteluun

 • saada henkilöstön asiantuntemus, kokemukset ja ideat suunnittelijoiden käyttöön

 • varmistaa hyvä vuorovaikutus henkilöstön ja suunnittelijoiden välillä

 • varmistaa, että suunnitellut tilat vastaavat henkilöstön tarvetta

 • mahdollistaa uudenlaisten tilojen ja toimintojen simulointi virtuaalitilan avulla

Tulevaisuuden palveluiden kuvaus edellyttää monenlaisen asiantuntemuksen yhdistämistä.

Suunnittelun kohteena oleville kokonaisuuksille on kerätty ”toiminnallisen suunnittelun ryhmät” kunkin osa-alueen henkilökunnasta. Esimerkiksi päivystyksen ja päivystysosaston tulevaa toimintaa suunnittelee kuuden henkilön ryhmä, joista suurin osa työskentelee nykyisinkin päivystyksessä.

Ryhmien tehtävänä on määritellä oman alueensa toiminta tulevaisuudessa. Ryhmän jäsenet suunnittelevat tulevaisuuden tiloja yhdessä arkkitehtien kanssa. Tällä varmistetaan, että potilaiden ja henkilöstön tarpeet otetaan huomioon.

Myös muu henkilökunta pääsee mukaan suunnitteluun jatkossa usealla eri tavalla. Ryhmien toimintaa ohjaa ns. Superryhmä, joka koostuu lääkäreistä, ylihoitajista ja muista sairaalan ammattilaisista. Superryhmä linjaa esimerkiksi useita eri yksikköjä koskevat asiat ja raivaa esteitä ryhmien toiminnan edestä.

Toiminnallisen suunnittelun työryhmät:

 • päivystyspoliklinikka ja päivystysosasto

 • teho- ja valvontaosasto

 • ensihoito

 • leikkaus- ja anestesiayksikkö ja välinehuolto

 • sydänpaja ja kuvantaminen

 • psykiatrian vuodeosastot

 • sairaala-apteekki ja lääkehuolto

Hankkeessa keskeisiä asiakasryhmiä ovat mm. sairaalan työntekijät, potilaat ja omaiset. Asiakaslähtöistä suunnittelua toteutetaan osin virtuaalikatselmusten (VR) ja tarvittaessa fyysisten mallihuoneiden avulla. Toimintoja ja tilajärjestelyjä pohditaan lisäksi henkilöstöryhmien työpajoissa sekä muita erityisaiheita koskevissa työpajoissa. Laajempi käyttäjäjoukko pääsee tutustumaan suunnitelmiin myös suunnittelukoordinaattorin vetämissä vapaamuotoisissa VR-katselmuksissa.

Virtuaalikatselmukset (VR)

Lapin keskussairaalan laajennushankkeen toiminnallisen suunnittelun sekä teknisen suunnittelun lähtökohtana on käyttäjälähtöinen yhteissuunnittelumenetelmä.

Keskeisenä työmenetelmänä ovat käyttäjäryhmien ja suunnitteluryhmän väliset yhteiset työpajat, joissa muun muassa yhdessä varmistetaan lähtötietoja, etsitään ideoita sekä arvioidaan suunnitelmia ja vertaillaan konseptivaihtoehtoja. Suunnitelmia simuloidaan VR-katselmuksissa mittakaavaltaan 1:1 virtuaalimallissa, jolloin tilasta saatava kokemus on aitoa vastaava.

VR-katselmuksien avulla mahdollistetaan tilojen ja toimintojen simulointi sekä suunnittelijoiden ja käyttäjien ideoiden testaaminen suunnitteluvaiheessa. VR-katselmuksessa tilojen käyttäjät näkevät, miltä tilat tulevat todellisuudessa näyttämään. Käyttäjäpalautteen mukaisesti suunnitelmia kehitetään edelleen käyttäjältä saadun palautteen pohjalta, kunnes osapuolet ovat yksimielisiä suunnitelmista.

 

Kartoitamme aktiivisesti myös yleisön mielipiteitä sekä toiveita koskien sairaalan eri toimintoja.